MY MENU

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

โครงการ / จนถึงตอนนี้
- 10532 การขนส่งทางอาหาร (2561)
- 26506 การขนส่งทางเรือ (2561)
- 11123 ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (2561)
- 88087 ขนาดตู้ตอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (2561)
- 6027 การโหลดสินค้า (2561)
- 83230 การขนสินค้าขนาดใหญ่ (2561)

หุ้นส่วน