MY MENU

ธุรกิจ

การขนส่งทางอากาศ

เราเป็นแหล่งให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลุกค้า ด้วยตัวเลือกที่มีเวลาแน่นอนและประหยัดกว่า เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านที่ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างเร่งด่วน ด้วยความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากและสามารถที่จะค้นหาเครื่องบินที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าของคุณ โดยไมจำกัดชนิด ขนาด และความถี่ในการขนส่งสินค้า โดยบริการขนส่งสินค้าทางอากาศประกอบไปด้วย
1.กฏบัตรส่วนที่เต็ม
2.กระดานจัดส่ง
3.การรวบรวม
4.นำเข้า - ส่งออก
 

การขนส่งทางทะเล

เราให้บริการด้านการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ เป็นประตูเชื่อมประเทศในอาเซียนกับกรุงเทพ แหลมฉบัง รวมถึงสถานที่อื่นๆ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อประเทศไทศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เมียนมา ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา

วางแผนโครงการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ช่วยในการดูแลทุกความต้องการด้านสินค้าของคุณ จากโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงโครงการแบบครบวงจรในประเทศไทย ด้านองค์กรที่เป็นระบบและเป็นนวัตกรรม cic projrct cargo มอบข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า โครงการนี้รวมถึงการขนถ่ายสินค้าที่หลากหลายในด้านเทคนิคและวิศวกรรม รวมถึงการขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมเ หมืองแร่หรืองานก่อสร้างและผังขนสินค้าน้ำมันและก๊าซ บริการขนส่งสินค้าในโรงงานของเราประกอบด้วย

1. การสำรวจเส้นทาง
2.การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
3.การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนัก
4.การจัดการขนส่งสินค้า
5.การบรรจุ

การขนส่งในประเทศ

- หัวลากรถเทเลอร์ 21
- รถบรรทุก 6 ล้อ 18
- รถพ่วง 52
- รถกระบะ 8
- โลว์ เบด 2
- รถบรรทุกขนาดเล็ก 6
- รถบรรทุก 10 ล้อ 20

เราให้บริการขนส่งทางบกระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อประเทศในอาเซียนกับกรุงเทพ แหลมฉบังและอื่นๆ

การขนส่งชายแดน

เราให้บริการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับอาเซียนกับกรุงเทพฯ, แหลมฉบังและอื่น ๆ ในประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าไปยังพม่าลาวมาเลเซียกัมพูชา

การดำเนินงานเอกสาร

เรามีบริการให้คำปริกษาด้านการดำเนินการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทย หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนในประเทศไทย คุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่อาจได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่ง BOI จะมีสิทธิพิเศษบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มีการส่งเสริมหรืออยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

การยกเว้นกฏการเป็นเจ้าของบริษัทต่างชาติ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดนานถึง 8 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ
ยกเว้นจากกฏระเบียบการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ
ยกเว้นใบอนุญาตทำงานในประเทศและหนังสือวีซ่า
ยกเว้นจากกฏระเบียบการส่งเงินไปต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอากรที่จะได้รับจาก BOI ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้ลงทุนโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดจะต้องอยู่ในภูมิภาค ที่มีรายได้ต่ำและมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนไม่เพียงพอ หมายเหตุ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตามเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทยที่ www.boi.go.th

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ EEI ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 EEI เป็นสถาบันอิสระภายใต้กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและส่งออกลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EEI ได้ที่ www.thaieei.com

ใบอนุญาตนำเข้า

 
เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งและบริการเป็นตัวแทนติดต่อเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) หน่วยงานรัฐในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 มีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากลกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับ เพิ่มเปอร์เซ็นต์การแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะที่ปกป้องลูกค้าด้วยการรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมอ. ได้ทาง www.tisi.go.th.
 
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry Of Commerce) เป็นกระทรวงหนึ่งของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้าธุรกิจบริการทรัพย์สินทางปัญญาและราชการอื่นๆตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในศูนย์กลางการค้าในเอเชีย กระทรวงพาณิชย์ยังมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจSMEs สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ได้ทาง www.moc.go.th.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ยา อาหาร อาหารเสริม สินค้าทางด้านAnimal Health สารทางการแพทย์ สารที่ใช้บรรเทาอาการปวดต่างๆสารพิษที่เป็นอันตรายเข้าสู่ประเทศไทยโดยการนำเข้าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย ด้วยตารางเวลาในการขอขึ้นทะเบียนสินค้าและการขอรับใบรับรองขึ้นทะเบียนรับสินค้ากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่หลากหลายลูกค้าจึงสามารถเลือกเวลาทำการที่สะดวกได้ตามต้องการระยะเวลาเฉลี่ยสำหรับการขอขึ้นทะเบียนสินค้า มีดังต่อไปนี้ :ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 1อาทิตย์,เครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปและสารอันตราย ประมาณ 1 – 4 เดือน, ในกรณีของอาหารและยา อาจใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทาง http://www.fda.moph.go.th.
การขนส่งให้ครัวเรือน
การขนส่งสินค้าในครัวเรือน
ในประเทศ & ขนส่งท้องถิ่น
ขาออก & ขาเข้า

- Moving Manager
- อีเมล : moving@cic.co.th
- โทร : 02 742 0102
- มือถือ : 0813742064
- Instagram :  cic_2064
- Kakaotalk : cicmoving